LAW 102 CONSTITUTIONAL LAW

                        (ANAYASA HUKUKU)

                        (2008-2009  Bahar Yar覺y覺l覺)

 

Doç. Dr. Tanel Demirel

Siyaset Bilimi ve Uluslararas覺 襤likiler Bölümü

Çankaya Üniversitesi

 

AMAÇ

Bu ders hem anayasa hukukunun temel kavramlar覺, hem de 1982 Anayasas覺n覺n temel özellikleri hakk覺nda bilgi vermeyi amaçlamaktad覺r. Hukuk normlar覺 kadar, bu normlar覺n ortaya ç覺karan siyasi/toplumsal dinamikler üzerinde de durulacakt覺r.

 

Ders için tavsiye edilen tek bir ders kitab覺 yoktur. Aa覺daki kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Mustafa Erdoan, Anayasa Hukuku, Ankara, Orion, 2005;  Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin, 2007; Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Ekin, 2007; Yavuz Sabuncu, Anayasaya Giri, Ankara, 襤maj, 2006; Zühtü Arslan, Anayasa Teorisi, Ankara, Seçkin 2008; Örencilerin aa覺da belirtilen haftal覺k ders konular覺 hakk覺nda ilgili kaynaklardan okuyarak derse  gelmeleri beklenmektedir. S覺navlarda Anayasa metinleri kullanmak mümkündür.    

 

DEERLEND襤RME

Vize    -      40 puan

Final   -      60 puan

 

DERS KONULARI

 

I.  Siyasi 襤ktidar, Hukuk ve Devlet (1 hafta)

(iktidar; siyasi iktidar; hukuk nedir; sosyolojik aç覺dan devlet; hukuk aç覺s覺ndan devlet; )

 

II. Anyasac覺l覺k ve  Hukuk Devleti Kavram覺  (1 Hafta)

(liberalizm ve anayasac覺l覺k düüncesi; insan haklar覺 kavram覺;  anayasal devlet & hukuk devleti)   

 

III. Demokratik ve Demokratik Olmayan Rejimler (1 Hafta)

(demokrasi nedir; neden demokrasi; hukuk devleti demokrasi ilikisi;  demokratik olmayan rejimler)

 

 

 

 

IV. Osmanl覺-Türk Anayasal Gelimeleri  (2 Hafta)

(Osmanl覺 hukuk ve devlet anlay覺覺; Sened-i 襤ttifak ve 1876 Kanun-i Esasisi; 1921, 1924 ve 1961 anayasalar覺 hakk覺nda genel bilgi)

 

V. 1982 Anayasas覺n覺n Temel Özellikleri (2 Hafta)

(anayan覺n yap覺l覺 süreci; anayasan覺n genel esaslar覺 ve felsefesi; temel hak ve hürriyetler düzenlenmesi)

 

VI. 1982 Anayasas覺na Göre Devlet Sistemi (6 Hafta)

                   a. Yasama   (2 Hafta)

(tbmm’nin görev ve yetkileri; tbmm’nin oluumu; tbmm’nin  çal覺ma düzeni ve tbmm üyelii)

b. Yürütme (2 Hafta)

(cumhurbakan覺;  babakan ve bakanlar kurulu; olaanüstü yönetim usulleri; idari yap覺)

                   c.  Yarg覺      (2 Hafta)

(yarg覺 ile ilgili genel düzenlemeler; yüksek mahkemeler; anayasa mahkemesinin görev ve yetkileri)

Syllabus